هلال زرین با ذهنیت فرهنگ اصیل فرهنگ مدرن می‌آفریند -٩

امریه الخیر دربارەی بخش صنایع دستی هلال زرین گفت: ایجاد چنین بخشی برای ما فرصت بزرگی است، نباید این فرصت را از دست داد و باید برای حفظ میراث نیاکانمان مبارزه کنیم.

 

«صنایع دستی میراث فرهنگی ارزشمندی برای ملت‌ها خلق نمودە است»

 

عبیر محمد

 

قامشلو- صنایع دستی را می‌توان مجموعەای از کارهای دستی ساده ساخته شده توسط انسان که در بسیاری از موارد با ماهیت هنری متفاوت و بدیع با استفاده از مواد ساده و ارزان مشخص می‌شود، تعریف کرد. این کار به (فعالیت‌های هنری، مهارت‌های هنری یا صنایع دستی) نیز معروف است. جنبش هلال زرین بخش‌های بسیاری را دربرمی‌گیرد. در میان این بخش‌ها نیز بخش صنایع دستی یعنی هنرهای دستی که در آن تعداد زیادی از زنان مشارکت دارند و با انگشتان خلاق خود تاریخ و میراث غنی خود را احیا می‌کنند و در جامعه گسترش می‌دهند.

صنایع دستی برای ملت‌ها و کشورها از اهمیتی تاریخی و فرهنگی برخوردار است، زیرا دلیل توسعه تمدنی بوده است که این جوامع بشری شاهد آن بودەاند. صنایع دستی به مرور زمان به تمدن جوامع مختلف جهان کمک کرده و میراث فرهنگی را شکل داده و این میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. دربارەی این موضوع امریه الخیر که به عنوان استاد در بخش صنایع دستی مشارکت دارد و به بافندگی و دیگر صنایع دستی مشغول است و به زنان آموزش می‌دهد، با آژانس ما گفت‌وگو کرد.

 

نجات میراث اجدادی از نابودی

امریه الخیر با بیان اینکه با این کار از میراث اجداد خود محافظت می‌کنند تا از بین نرود، سخنان خود را آغاز کرد: بخش صنایع دستی در هلال زرین در سال ٢٠٢٠ خود را سازماندهی کرد، تعداد زنانی که در این حوزه مشارکت دارند ۴۵ نفر هستند. این کار میراث اجدادی ماست، این سال‌های آخر انقلاب، مردم دیگر مانند گذشته به این کارها توجهی ندارند و تقریباً در جامعه به فراموشی سپرده شده است. ما تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم تا هم صنعت خوبی برای خود توسعه دهیم و هم این هنر ارزشمند را از نابود شدن و فراموشی نجات دهیم.

 

محصولات صنایع دستی و ابزار مورد استفاده در ساخت آنها

امریه الخیر، محصولات صنایع دستی و و ابزار مورد استفاده در ساخت آنها را اینگونه برشمرد: کارآفرینی شامل این موارد است؛ بافندگی، ساخت قالیچه از پشم طبیعی و بازسازی اقلام آسیب‌دیده. کاری که ما انجام می‌دهیم با چند ابزار خاص انجام می‌شود، به عنوان مثال؛ قالیچه با ابزارهایی مانند فرشباف، چکش، دوک و قیچی درست می‌شود. بافندگی نیز با قلاب، سوزن و پشم طبیعی انجام می‌شود. در عین حال محصولات تزئینی مختلفی تولید می‌کنیم.

 

زنان صنایع دستی را ایجاد کرده و توسعه دادند

امریه الخیر در پایان عنوان کرد که زنان در تاریخ صنایع دستی را خلق کرده و توسعه دادند و سخنان خود را اینگونه پایان داد: پیشتر گفتە می‌شد چیزهای باستانی ارزشی ندارد، وقتی هلال زرین این بخش را تٲسیس نمود، فرصتی فراهم شد تا خود را توسعه دهیم و برای میراث خود ارزش قائل شویم. تاریخچەی کار دستی به سال ١٧٨۵ باز می‌گردد، با پشم طبیعی آغاز شد، سپس با پنبه و حریر ادامه یافت تا اینکه توسعه یافت و تبدیل به صنعت شد. اکنون ما دوباره به صنایع دستی می‌پردازیم و به صنعت روی نیاوردەایم. این زنان بودند که در تاریخ صنایع دستی را خلق کردند و به مرور این کار را توسعه دادند، زنان خدای آفرینندەی جامعه هستند. مردم نباید از تاریخ خود فاصله بگیرند، زیرا تاریخ ریشەی انسان و هویت اوست. ما به عنوان زن همیشه سعی می‌کنیم تاریخ و میراث خود را احیا کنیم.