آمار قتل زنان افغانستان در ماه حمل ۱۴۰۲

برخی از زنان افغانستان از فقر و تنگ دستی و ازدواج اجباری دست به خودکشی زده و یا مستقیم توسط طالبان به گلوله بسته شده‌اند.

بهاران لهیب

کابل- باز هم ما با قتل زنان در افغانستان برخوردیم که از فقر و تنگ دستی و ازدواج اجباری دست به خودکشی زده و یا هم مستقیم توسط طالبان به گلوله بسته شده‌اند. لیست آمار قتل زنان در این ماه، در افغانستان قرار ذیل است.

در اول حمل ۱۴۰۲، لایقه به دلیل آغاز نشدن مکاتب، در ولسوالی شهرستان دایکندی خود را حلق‌آویز نموده و به زندگی‌اش پایان داده است.

به تاریخ ۲ حمل ۱۴۰۲، مردی در ولسوالی سرخ‌رود ننگرهار همسرش را با شلیک گلوله به قتل رساند و دو پسر و یک دخترش را نیز زخمی نموده است.

 به تاریخ ۱۵ حمل ۱۴۰۲، فهیمه ۱۵ ساله در ولسوالی کوهستانات سرپل به دلیل ازدواج اجبار خودکشی نموده است.

 به تاریخ ۱۶ حمل ۱۴۰۲، وحید ۲۵ ساله در ناحیه اول شهر قندهار همسرش را به قتل رسانده است. 

به تاریخ ۱۶ حمل ۱۴۰۲، در ولسوالی حصارک ننگرهار نوجوانی ۱۸ ساله توسط انفجار سرگلوله به قتل رسیده و نوجوان ۱۶ ساله دیگر نیز زخم برداشته است.

به تاریخ ۱۸ حمل ۱۴۰۲، جسد زنی ۲۲ ساله از چاه آب در شهر نیمروز در حالت به دست آمده که قبلا با گلوله به قتل رسیده است.

به تاریخ ۱۸ حمل ۱۴۰۲، زنی در ولسوالی یکه‌ولنگ نمبر۲ بامیان توسط پسرش با سنگ به قتل رسیده است.

به تاریخ ۲۵ حمل ۱۴۰۲، داکتر(پزشک) ذاکره ۲۷ ساله که هفت ماه باردار بود در مسیر شفاخانه شهر تخار توسط طالبان با ضرب گلوله به قتل رسید.

به تاریخ ۳۰ حمل ۱۴۰۲، در ولسوالی راغستان بدخشان زن ۲۵ ساله توسط طالبان به قتل رسیده است.