آمار قتل و تشویق به خودکشی زنان در فروردین

فقر، بیکاری، تبعیض جنسیتی، قوانین و سیاست‌های زن‌ستیز جمهوری اسلامی قتل و تشویق بە خودکشی را در زنان تشدید کردە و طبق آمار جمع‌‌‌آوری شدە دستکم ١٠ زن در فروردین ماە سال جاری یا بە قتل رسیدە و یا خودکشی کردەاند.

مرکز خبر- خودکشی و قتل زنان در ایران بە علت ساخت عشیرەای و سنتی بیشتر شهرها، محدودیت‌های زیاد، فشارهای اقتصادی کە منجر بە افسردگی و اختلالات روانی می‌شود روبە افزایش است، در حال حاضر نیز حکومت ایران با اجرای قوانین و سیاست‌های مردسالارانە در روند صعودی این پدیدەی اجتماعی نقش بسزایی دارد، در همین راستا خبرگزاری ما آماری از قتل و تشویق بە خودکشی زنان را ارائە می‌دهد:

۴ فروروین پس از ٢٠ روز از ناپدید شدن زنی با هویت سرشین پیرە، جسد بی جان او را از سد آزاد شهر سنە بیرون کشیدند، سرشین مادر دو کودک بود و قاتل بە قتل اعتراف کرد اما انگیزەی او از قتل فاش نشد.

١۵ فروردین، جسد زنی ۶٠ سالە با هویت صدیقه صادقی کە با گلولە بە قتل رسیدە بود در یکی از محلەهای آبادە از توابع شیراز پیدا شد.

١۵ فروردین، یک زن ٣٧ سالە با هویت نامعلوم در شهرستان پاکدشت تهران توسط همسر خود بە قتل رسید.

١۶ فروردین، یک زن روانشناس هویت نامعلوم با ٢٢ سال سابقە بە دلیل فشارهای محل کار در بیمارستان سبلان اردبیل خودکشی کرد.

٢٠ فروردین، یک دختر کودک ١٢ سالە افغان بە علت اختلافات خانوادگی ( اختلاف با نامادری) در تهران خود را حلق‌آویز کرد.

٢١ فروردین، یک زن ٣٧ سالە و دو پسر ١٧ و ٩ سالە در پرند واقع در رباط کریم توسط مرد خانوادە و با ضربات گلولە بە قتل رسیدند.

روز جمعە ٢۵ فروردین ١۴٠٢، مریم سلیمانی  ٢٨ سالە، دارای سە فرزند و اهل روستای قزل‌آخ منطقەی الند شهرستان خوی بە علت (رابطەی خارج از ازدواج) توسط پدر و برادرانش بە قتل رسید.

٢۶ فروردین، دنیا(فامیلی نامعلوم)، ۵۵ سالە و اهل آبادە از توابع شیراز توسط فرد یا افرادی بە طرز فجیعی بە قتل رسیدە و پیکر مثلە‌شدەی وی در یکی از نقاط این شهر یافت شد.

٢٨ فروردین، مهنا رحیمی‌مهر اهل سقز بر اثر مسمومیت ناشی از حملات شیمیایی جمهوری اسلامی بە مدارس جان باخت.

یک نوجوان ١٧ سالە با هویت ‌آنیتا.ر اهل محمود آباد مازندران توسط یک مرد ٢٧ سالە بە قتل رسید.