تابلویی ‌۵٨ متری داستان سرزمین زیتون

تابلوی داستان سرزمین زیتون کە مراحل مختلف تاریخ عفرین را بازگو می‌کند بە نمایش گذاشتە شد.

شهبا- در تابلویی با نام "داستان سرزمین زیتون" کە ‌۵٨ متر طول دارد، تاریخ عفرین و آنچە در دوران اشغالگری تجربە شدە است بە نمایش گذاشتە شد. کار هنری این تابلو کە توسط کمیتەی امور اجتماعی کانتون عفرین با همکاری جامعەی نقاشان از سوم مارس آغاز شدە بود، پایان یافت و داستان سرزمین زیتون در آن بە نمایش گذاشتە شد.

این تابلو در سالن سرزمین مقاومت کانتون عفرین در شهبا بە نمایش درآمد. پس از بە نمایش در آمدن تابلو، شیراز حمو رئیس مشترک مجلس خود مدیریتی دموکراتیک سخنرانی ایراد کرد و گفت: بە دلیل اینکە ما دارای تاریخی کهن و ارزشمند هستیم، دشمن در تلاش است کە از هر لحاظ ما را نابود کند. مقاومتی بی‌نظیر در سرزمین زیتون بە مدت  ‌۵٨ روز ادامە داشت.

هوین شامیو عضو کمیتەی امور اجتماعی کانتون عفرین نیز با اشارە بە اینکە با آمدن نام عفرین برابری و همزیستی در ذهن تجسم می‌شود، گفت: با مهاجرت ما اشغالگری ترکیە نمی‌تواند روح ما را از عفرین جدا سازد. هدف ما از نمایش تابلو بە اشتراک گذاشتن دوران خوب و همچنین دوران غم و اندوهی کە عفرین تجربە کردە، با جهانیان است.  

وی افزود: اسم‌های بسیاری برای این تابلو پیشنهاد شد اما اسم "داستان سرزمین زیتون" بیش از همە مناسب‌تر بود چرا کە عفرین با زیتون شناختە می‌شود.

وی همچنین از مشکلاتی سخن گفت کە بە دلیل تحریم‌های اعمال شدە بر کانتون شهبا با آن مواجە شدەاند اما با این وجود توانستەاند در مدت ٢ ماە کار این تابلوی هنری را بە پایان برسانند.

هوین شامیو همچنین در پایان سخنان خود گفت: هنگامی کە بە این تابلوی هنری می‌نگرید چهار مرحلەی مختلف در آن قابل مشاهدە است. عفرین قبل از اشغالگری کە در آن همزیستی  و برابری وجود داشت و اینکە پس از اشغالگری چگونە با نابودی و تغییرات جمعیتی روبرو شدە است. مقاومت ‌۵٨ روزە و همچنین مقاومت مردم عفرین در کانتون شهبا نیز بە نمایش درآمدە و همچنین مرحلەای کە شهروندان عفرین با لباس ملی خود بە سرزمین مادری خود باز خواهند گشت.

در پایان نیز جوایز ارزشمندی بە همەی افرادی تعلق گرفت کە در ساخت این تابلوی هنری نقش داشتند.