ناهید حسن‌زادە جایزەی فیلم خود را بە زنان و مردان ایران تقدیم کرد

ناهید حسن‌زادە کارگردان فیلم «روحن، شکوە خاموش» در پی دریافت جایزەی خود از جشنوارەی بین‌المللی کلکتە، آن را بە زنان و مردان ایران تقدیم کرد.

مرکز خبر- فیلم سینمایی «روحن، شکوە خاموش» بە کارگردانی ناهید حسن‌زادە کارگردان ایرانی و یکی از برگزیدگان ٢٨مین جشنوارەی بین‌المللی کلکتە، جایزەی ویژەی هیئت داوران این جشنوارە را دریافت کرد.

در همین راستا ناهید حسن‌زادە کارگردان این فیلم جایزەی فیلم خود را بە زنان و مردان ایران کە علیە حاکمیت جمهوری اسلامی بە خواستە و خواهان آزادی هستند، تقدیم کرد.

ناهید حسن‌زادە در صفحەی اینستاگرام خود در خصوص اهدای جایزەی بە زنان و مردان ایران نوشتە است: «جایزە را بە زنان و مردان ایران تقدیم کردم کە برای داشتن حق زندگی کردن می‌جنگند نە چیز دیگری. البتە کە مالکان پیروزی نهایی مردم سربلند ایرانند.»

گفتنی‌ست این فیلم روایت زن جوانی است کە در موقعیتی قرار گرفتە کە مردمانش معتقدند خدا آنجا را ترک کردە و این زن با اعتقادات و خرافات این جامعە بە مخالفت می‌پردازد. براساس گزارش‌های منتشر شدە وزارت ارشاد مجوز اکران این فیلم را صادر نکردە و مانع اکران آن شدە است.