فیلم مستند "هزاران زن" در جشنوارەی زوریخ

فیلم مستند "هزاران زن" بە کارگردانی مژگان ایلانلو فینالیست بخش اصلی مسابقەی جشنوارەی زوریخ شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، در هشتمین دورەی جشنوارەی بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس ٢۵٠ فیلم بلند سینمایی و مستند و ٨٠ فیلم کوتاه داستانی و مستند اعلام شد کە در این میان فیلم مستند "هزاران زن" بە کارگردانی مژگان ایلانلو فینالیست بخش اصلی مسابقە شد.

فیلم مستند "هزاران زن" در ارتباط با زنان کشتی‌گیر ایران است کە بە مدت چهار سال با همراهی فیلمساز و پنج زن کشتی‌گیر و داوران بین‌المللی ساختە شدە است روایتی سینمایی از فراز و نشیب‌‌های کشتی زنان در ایران را بە تصویر کشیدە است.

هشتمین دوره‌ی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس روز ۲۶ می تا اول ژوئن ۲۰۲۲ (۵ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱) ادامە دارد و آخرین مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره ۱۵ مارس (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) بود.