بیانیەی کانون کارگردانان در حمایت از زنان آسیب‌دیدەی سینما

کانون کارگردانان در حمایت از زنان آسیب‌دیدەی سینما بیانیەای را منتشر کردند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، بعد از بازتاب‌های رسانه‌ای و انتقادات از صحبت‌های نمایندگان سه صنف سینمایی علیه جریان "می تو" در سینما در دیدار با رئیس سازمان سینمایی، کانون کارگردانان بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: کانون کارگردانان سینمای ایران همواره مدافع هر تصمیم فردی و جمعی در جهت اصلاح شرایط فعالیت حرفه‌ای در سینمای ایران، از جمله حرکت‌ جمعی زنان برای ایجاد فضای کار سلامت، با هدف حمایت از حقوق زنان و سایر افراد آسیب‌دیده در سینمای ایران‌ بوده است. همچنین خواستار فراهم‌ کردن شرایطی جهت تعامل هر چه بیشتر بین‌ نمایندگان زنان سینما، صنوف سینمائی و خانه‌ی سینما برای رسیدگی سریع و درست به شکایات بوده است.

ولی اخیرا و در جلسه‌ای صنفی، اظهاراتی از قول نمایندهی کانون در مورد این جنبش در سینمای ایران منتشر شده که استنباطی شخصی بوده و موضع رسمی کانون کارگردانان سینمای ایران نیست".