برگزاری مراسم بذل کردن کاکَه‌یی‌ها در هلبجە

با شعار «بذل کردن آیین‌ ما است» کاکه‌یَی‌های استان هلبجە مراسم روز «بذل» را برگزار کردند.

هلبجە- روز گذشتە در مراسم دینی ویژەی پیروان دین یارسان-کاکَه‌یی، مراسم روز بذل کە بە عنوان «ماست قَلاتِ» شناختە می‌شود در روستای هاوار از توابع استان هلبجە در باشور (جنوب) کوردستان برگزار شد.

مراسم با دقیقەای سکوت بە یاد جانباختگان و سپس سخنرانی مدیر سازمان شنروی کاکَه‌یی‌ها آغاز شد. مدیر سازمان شنروی کاکَه‌یی‌ها  در سخنان خود با اشارە بە تاریخ بزرگداشت این روز گفت: «امروز مراسم تاریخی- دینی و اجتماعی یارسان‌های هورامان لَهون است، این مراسم از دیرباز گرامی داشتە شدە و از گذشتگان ما بە یادگار ماندە است تا نسل‌های مختلف، معنی و مفهوم آن را شناختە و درک کردە و فرهنگ خود را حفظ کنند».

 

«ماست قَلاتِ» روزی است برای بذل و همزیستی

روز بذل، روزی است برای بخشش بە منظور ایجاد برابری، زندگی سادە و کاهش خودخواهی و گام نهادن بە سوی از خودگذشتگی کە یکی از چهار رکن اساسی رفتار یارسان است.

این آیین پس از فوت حضرت پیر اسکندر خاموشی رواج یافت و حدود ۶۵٠ سال قدمت دارد. شهروندان و پیروان دین یارسان در فصل بهار بە مراتع سپی تل و خیارجار در کوەهای شنروی می‌رفتند و خانوارهایی کە دام داشتند محصولات لبنی آن مانند شیر، ماست، کرە و نان را در بین اهالی تقسیم و از همدیگر طلب بخشش می‌کردند.

منظور از ماست، دلی صاف و سفید مانند است کە صفحەای سفید و جدیدی در زندگی خود شروع کنند، دیروز را فراموش کردە و در حال زندگی کنند و بە آیندەای روشن امیدوار باشند.

  کاکَه‌یی‌های گرمیان (گرمسیر)، هلجبە و هورامان در روز بذل در روستای هاوار گردهم آمدە و مراسم را برگزار می‌کنند. کاکَه‌یی‌ها بە همزیستی و احترام بە ادیان مختلف شناختە شدەاند و تافان یاور از اعضای سازمان شنروی کاکَه‌یی‌ها در این مورد می‌گوید مراسم باید در ماە آوریل برگزار می‌شد اما بە دلیل ماە رمضان با تاخیر برگزار شد. می‌گوید هدف از برگزاری این مراسم انتقال مراسم‌های ویژەی دین یارسان بە نسل‌های بعدی است تا آنها نیز از صمیم قلب بذل کنند و آیین‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی خود را حفظ کنند.

نجوا حمید کاکَه‌یی‌ عضو سابق پارلمان عراق در مصاحبە با خبرگزاری زن گفت: خوشحالم کە در این مراسم حضور یافتەام و متعهد خواهم شد کە در سال‌های آیندە بە آنها در بزرگداشت مراسم کمک کنم.