بە حراج گذاشتن مرکز فرهنگی "پل سرخ"

مرکز فرهنگی پل سرخ در کابل اعلام کرد بە دلیل مشکلات اقتصادی این مرکز فرهنگی بە حراج گذاشتە می‌شود.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، یک‌شنبه ۲۸ فروردین ١۴٠١ مسئولان فرهنگی این مرکز در صفحەی فیسبوک خود اعلام کرد به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت‌های مرکز فرهنگی پل سرخ متوقف شدە و تمامی آثار آن بە حراج گذاشتە می‌شود.

این مرکز در اعلامیەی خود نوشتە است: "ما تعهد سپردە بودیم کە در هر شرایطی بە فعالیت خود ادامە می‌دهیم و نخواهیم گذاشت سیاهی بر روشنایی چیرە شود. باور ما این بود کە وطن از طریق کتاب و فرهنگ ساختە می‌شود. می‌خواستیم به سنگرهای جنگ رفته و به جای میله‌های تفنگ، کتاب بگذاریم، ما رویاهای بزرگی را جست‌وجو می‌کردیم و به افغانستان خالی از تعصب، جهل و جنگ…می‌اندیشدیم.

در زمانی کە کابل آخرین نفس‌هایش را می‌کشید پل سرخ و یارانش برای آوارەهای جنگ لباس، نان و لوازم بهداشتی تهیە می‌کردند، شرمندەایم کە چنین می‌شود ما مرکز فرهنگی پل سرخ را با رویاها و آرمان‌هایش بە حراج می‌گذاریم."

پل سرخ یکی از مناطق کابل است کە بیش‌ترین مرکزهای فرهنگی شامل کتاب‌خانە، صنایع‌دستی، آموزشگاە موسیقی و نقاشی و کافە را در خود جای دادە بود و هر روز علاقمندان زیادی از آن دیدن می‌کردند اما بعد از فروپاشی دولت سابق و روی کارآمدن طالبان این مرکز فرهنگی نیز مانند دیگر فعالیت‌‌های هنری و فرهنگی بە روی جوانان و کودکان بستە خواهد شد.