کاهش ۶٠درصدی تعداد خبرنگاران در افغانستان نسبت بە قبل از روی کار آمدن طالبان