ایران در بین کشورهای با بالاترین نرخ تورم \ برآورد نرخ تورم در ماه اکتبر ٢٠٢٢ در کشورهای جهان