آمار روزنامەنگاران بازداشت شدە در قیام اخیر

دو تن از روزنامەنگاران بازداشت شدە، نیلوفر حامدی و الهە محمدی بە جاسوسی متهم شدەاند و با خطر اعدام مواجە هستند.