روز جهانی بدون کیسە‌ی پلاستیک : تاریخچە و اهمیت آن

روز جهانی بین‌المللی بدون کیسەهای پلاستیکی کە نخستین بار توسط Zero Waste Europe آغاز شد، هرسال ٣ ژوئیە در سطح جهان برگزار می‌شود.

روز جهانی بین‌المللی بدون کیسەهای پلاستیکی کە نخستین بار توسط Zero Waste Europe  آغاز شد، هرسال ٣ ژوئیە در سطح جهان برگزار می‌شود.

 

مرکز خبر - هدف از این روز آگاهی‌بخشی در مورد استفادە از این مادە غالبا غیر قابل تجزیە بیولوژیکی است کە باعث آسیب بە محیط‌زیست می‌شود، این سازمان قصد دارد پلاستیک‌های یکبار مصرف را از استفادە‌ی روزمرە‌ی ما حذف کند. براساس تحقیقات Zero Waste Europe مشخص شدە است کە ٩٢٪ از کل ۵،۵ ٩ میلیارد کیسە استفادە شدە در اتحادیە‌ی اروپا در طول سال ٢٠١٠ یکبار مصرف بودە است.

 

تاریخچە‌ی روز  بین‌المللی بدون کیسە

این روز سال ٢٠٠٨ توسط یکی از اعضای ZWE ، Rezero آغاز شد، نخستین سال آغاز این روز در کاتالونیا بود. یک سال بعد ZWE روز بین‌المللی بدون پلاستیک را در اتحادیە‌ی اروپا راە‌اندازی کرد. کمپین آنها طی سال‌ها توسعە یافت و این سازمان توانست چندین کشور را بە اقداماتی برای کاهش استفادە از پلاستیک یکبار مصرف سوق دهد.

 

اهمیت روز جهانی بدون کیسەهای پلاستیکی

 مدیر اجرایی وبلاگ ZWE ، جان مارک سیمون گفت کە اقدامات انجام شدە توسط این سازمان نتایج قابل توجهی داشتە است، بخشنامە‌ی  کاهش کیسەهای پلاستیکی در سال ٢٠١۵ توسط اتحادیە‌ی اروپا تصویب شد، هدف از این بخشنامە اتخاذ تدابیری بود کە بتواند مصرف پلاستیک هر فرد را تا سال ٢٠١٨ بە ٩٠ کیسە کاهش دهد، این برنامە قصد دارد میزان مصرف را تا ۴٠٢۵ کیسە‌ی پلاستیکی برای سال ٢٠٢۵ کاهش دهد.

 

اقدام جدید برای کاهش مصرف پلاستیک در هند

بە منظور کاهش استفادە از بطری‌های پلاستیکی آب، جعبەهای آب توسط سونیت تاتیننی و چیتانیا آیدیاناپودی در حیدر آباد ایجاد شدەاند. آنها قصد دارند بە کمک این جعبەهای آب ٨۵٪  استفادە از بطری‌های پلاستیکی آب را کاهش دهند، جعبەها و  کیسەهای استفادە شدە توسط آنها سازگار با محیط‌زیست است و قابلیت بازیافت دارند.