پژوهش‌های جدید: تغییرات اقلیمی منجر بە افزایش خشونت‌های جنسیتی می‌شود

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند کە همەگیری‌ها و همچنین تغییرات اقلیمی منجر بە افزایش خشونت علیە زنان می‌شود.

بیروت- پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند، حوادث فاجعەبار ناشی از تغییرات اقلیمی، شرایطی ایجاد خواهند کرد کە منجر بە افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند این افزایش خشونت می‌تواند در طولانی مدت تبعات منفی جدی در پی داشتە باشند. 

پژوهش در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت در پنج قارە انجام شدە و در مجلەی The Lancet Planetary Health منتشر شدە است و نشان می‌دهد کە پس از فجایع طبیعی همانند سیل، طوفان، خشکسالی و دیگر رویدادها و حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی کە بە دلیل افزایش گرمای زمین بە وجود آمدەاند، خشونت علیە زنان افزایش یافتە است.

 نویسندەها و تهیەکنندگان این پژوهش معتقدند، سازمان‌های حقوق بشری کە هنگام بلایای طبیعی خدمات‌رسانی انجام می‌دهند باید در برنامەریزی‌های خود این نکتە را مورد توجە قرار دهند. آنها تاکید کردەاند گزارش‌های سیستماتیک پیشین نیز تاثیرات بلایای طبیعی بر خشونت علیە زنان، رابطەی خشونت مبتنی بر جنسیت و فجایع و کاهش خدمات‌رسانی از جملە در هنگام همەگیری کرونا را نشان دادەاند.

سارە ساویج از تهیەکنندگان این پژوهش و محقق بهداشت عمومی در دانشگاە سیمون فریز کانادا در این مورد گفت: هنگامی کە در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی تبادل نظر می‌کنیم تنها موارد خاصی همچون سیل، قطع راەهای ارتباطی شهرها، عدم خدمت‌گذاری را مورد توجە قرار می‌دهیم کە همگی از تبعات منفی تغییرات اقلیمی هستند اما آنچە مورد توجە قرار نمی‌گیرد و در مورد آن پژوهشی انجام نمی‌شود، افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت بویژە علیە زنان است. جست‌وجوی اولیەی تحقیقات براساس کلماتی همانند «خشونت، زن، تغییرات آب و هوایی» بودە و بیش از ٢٠ هزار نتیجە بە دست آمدە است.

بیشتر پژوهش‌ها نشان می‌دهند کە حین و یا پس از بلایای طبیعی نوع یا انواعی از خشونت مبتنی بر جنسیت افزایش یافتە کە گاهی با بحران‌های اقتصادی، عدم امنیت خوراک، فشار روانی، ویرانی زیرساخت‌ها، افزایش ضعف زن در مقابل مرد، سنت‌ها و تشدید نابرابری جنسیتی مرتبط است. پژوهش دریافتە است کە این مشاهدات می‌توانند تاثیرات جدی و مهمی بر سیاست و اجرای آن براساس جنسیت داشتە باشد.  

سارا ساویچ – کالیسو در مورد نتایج بە دست آمدە گفت: هرچند برخی از پژوهش‌ها نواقصی داشتند و برخی نیز در تضاد با هم بودند اما بیشتر پژوهش‌ها بر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت پس از تغییرات و فجایعی آب و هوایی تاکید کردە بودند.

 

تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی بر افزایش بلایای طبیعی، شدت، جهت‌ و تداوم آنها در مابین سال‌های ٢٠١٩-٢٠٠٠ تاثیرگذار بودە است. در این مدت سیل و خشکسالی حدود ۴ میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار دادە و شدت برخی رویدادها حدود ٣٠٠ هزار نفر را با بحران روبرو ساختە است.

این حوادث تداوم تغییرات شدید سال‌های ١٩٨٠-١٩٩٩ است کە باعث افزایش ١٣۴ درصدی سیل، ۴٠ درصدی طوفان و ٢٩ درصدی خشکسالی شدە است. همراە با شکست جهان در تلاش برای کاهش این بلایا پیش‌بینی می‌شود با افزایش تغییرات اقلیمی هزینەی مقابلە با آن نیز افزایش یابد.

تغییرات اقلیمی انسان را تحت فشار قرار می‌دهد، خانە و کاشانە را از او سلب و او را مجبور بە زندگی در کمپ‌های با جمعیت بسیار و بدون خدمت‌گذاری می‌کند. هزینەهای زندگی را افزایش دادە و درآمد را کاهش می‌دهد و باعث افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت می‌شود. این عوامل منجر بە افزایش ضعف زنان می‌شود مثلا پس از سیل ممکن است کودکی ناچار بە ازدواج شود تا هزینەهای خانوادە کاهش یابد و یا طوفان‌ها می‌توانند تا حدی بر مردان فشار روانی وارد کنند کە منجر بە ضرب و شتم و بە کارگیری خشونت علیە زنان خانوادە ‌شود.