نابودی شبانەی بخشی از باغستان قزوین / ایران صدرنشین جهان در نابودی جنگل‌‌ها

گروهی از عوامل اجرای پروژەی کمربندی شهر قزوین، بە باغستان سنتی این شهر حملە کردە وو بخشی از درختان این منطقه را از بین بردند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، شنبە ١۴ خرداد، گروهی از عوامل اجرای پروژەی کمربندی شهر قزوین با حملە بە باغستان سنتی این شهر کە ثبت ملی نیز شدە است، باعث نابودی چندین درخت کهمسال شدند.

براساس گزارش‌‌های منتشر شدە طبق مصوبەی شورای عالی شهرسازی و معماری و با توجە بە اهمیت تاریخی، میراثی و زیست محیطی این باغات، بە علت آسیب بە باغستان و از بین رفتن آن، پروژە متوقف شدە بود اکنون  شهرداری قزوین و دیگر عوامل با شدت بیشتر بر اجرای این پروژە مصر هستند.

باغستان‌های قزوین مساحت تقریبی دو هزار و ۶۰۰ هکتار شرق، غرب و جنوب این شهر را فراگرفته و دارای بیش از ۱۰ هزار قطعه است که هر یک از آن‌ها با مرز خاکی از یکدیگر مجزا و دارای پلاک ثبتی به اشکال و مساحت متغیر از ۲۵۰ تا پنج هزار متر مربع و دارای مالکیت خصوصی است.

این باغ‌ها دارای درختان مثمر از انواع پسته، بادام، زرد آلو، انگور، گردو و درختان و بوته‌های غیر مثمر که مقاوم به خشکی و شرایط نامناسب محیطی هستند و با یک نوبت آبیاری در زمستان و بهار میوه‌های شیرین و مفید تولید می‌کنند.

پروژەها و سدسازی‌های غیر اصولی و معدن کاوی‌های افسار گسیختە از جملە معضلاتی است کە در ایران باعث تخریب جنگل‌ها شده و اعتراض فعالان محیط زیست و کارشناسان نیز نتیجەای نداشتە است. کارشناسان محیط زیست، تخريب جنگل‌ها و قاچاق چوب، توسعه‌ی بی‌رويه‌ی اراضی کشاورزی، توسعه ‌نيافتگی و ناپايدار بودن فعاليت‌های عمرانی و ساخت و سازها از اصلی‌ترين دلايل کاهش  پوشش جنگلی ایران  در ۴۰ سال گذشته برشمردەاند.

طبق گزارشات منتشر شدە ایران به علت مصرف بیش از اندازه‌ی آب‌های سطحی و نشست دشت‌ها، دارای رتبه‌ی نخست فرسایش خاک در جهان و پنجمین کشور در مصرف آب‌های زیرزمینی است، همچنین سومین کشور جهان در مصرف پلاستیک یکبار مصرف می‌باشد.