کشف بقایای یک گونەی متفاوت از انسان در اسرائیل

محققان در اسرائیل یک گونه‌ی ناشناخته از انسان را که بیش از ۱۰۰ هزار سال قبل می‌زیسته کشف کردەاند.

 

مرکز خبر- بنابه گزارش نشریه‌ی "ساینس" اعضای یک تیم تحقیقی در اسرائیل بازماندگان گونه‌ای قدیمی‌تر و ناشناختەای از انسانها را کشف کردند، طبق این تحقیق زمانی این انسانهای مکشوفه از اسرائیل مهاجرت کرده و منشاء ظهور نئاندرتال‌ها در اروپا و گونه‌های دیگر در آسیا شدند به اعتقاد این محققان بقایای کشف شده در نزدیکی شهر رمله نماینده‌ی یکی از "آخرین بازماندگان" گروهی بسیار قدیمی از انسان‌هاست، دانشمندان نام این گونه‌ی جدید را " نشر رمله هومو" گذاشته‌اند.

یافته‌های این محققان در این منطقه شامل یک جمجمه و آرواره‌ی ناکامل از افرادی است که ۱۴۰ هزار تا ۱۲۰ هزار سال قبل زندگی می‌کردند.