گزارش جدید سازمان ملل در مورد وضعیت آب و هوا

هفت سال پس از آخرین ارزیابی، دومین نهاد علمی برتر سازمان ملل جدیدترین ارزیابی خود را در مورد گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر زمین منتشر کرد.

مرکز خبر- امروز دوشنبە ٩ آگوست، هیئت جهانی تغییرات آب و هوایی در مرکز خود در ژنو، نخستین گزارش از مجموع چهار گزارش آمادە شدە‌ی خود را در خصوص تغییرات آب و هوایی منتشر کرد، انتشار این گزارش سە ماە قبل از نشست رهبران جهان برای کنترل افزایش دما در اسکاتلند صورت می‌گیرد.

این گزارش مجموعەای از ارزیابی‌ها، گزارشات و تحقیقات بزرگ آب و هوایی را در هفت سال اخیر در برگرفتە است.

محققان معتقدند کە مجموعە فعالیت‌های انسان از جملە استفادە از سوخت‌های فسیلی، کشاورزی فشردە، جنگل‌زدایی، پرورش دام و ایجاد آلودگی از عوامل اصلی تغییرات آب و هوایی است، همچنین گزارش پانلی از گستردگی تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد.

جاناتان لین سخنگوی هئیت جهانی تغییرات آب و هوایی گفت: "ششمین ارزیابی ما بە جدیدترین یافتەهای علمی از سال ١٩٩٠ پرداختە است کە بە وضوح می‌توان گفت حوادث و بلایای طبیعی و شدید آب و هوایی در جهان متاثر از تغییرات اقلیمی ایجاد شدە هستند.

 وی همچنین تاکید کرد کە از آخرین ارزیابی‌‌ها طی سال‌های ٢٠١٣ و ٢٠١٤، زمین در طور شش گرم‌ترین سال را تجربه کرده است و این نخستین گرمای شدید تجربە شدە در زمین است.

متوسط گرمای زمین ٢.١ درجە‌ی سانتیگراد بیشتر از سطح گرما قبل از دوران صنعتی است وهمچنان گرما در حال افزایش است و انتظار می‌رود عدد ۵.١ درجە‌ی سانتیگراد نیز ثبت شود، دانشمندان بر این باورند در صورت افزایش گرما، تاثیرات فاجعەباری بر جای خواهد گذاشت.

ماە نوامبر آیندە بیست و ششمین کنفرانس تغییرات آب وهوایی سازمان ملل در اسکاتلند برگزار خواهد شد و این مهم‌ترین نشست پس از نشست رهبران جهان در سال ٢٠١۵ در پاریس است.