«بخشی از راەحل باشیم نە بخشی از آلودگی»

روز جهانی محیط زیست فرصتی است تا تفکر انسان‌ها و جوامع در حفظ و تقویت محیط زیست گسترش یابد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، سازمان ملل از سال ١٩٧۴ پنجم ژوئن را روز جهانی محیط زیست اعلام کردە است.

در همین راستا قادر رحمان‌زادە در شبکه‌های مجازی بە تفکر و رفتار مسئولانەی انسان‌ها و جوامع بە گسترش حفظ و تقویت محیط زیست اشارە کردە و نوشتە است مدگرایی و پوشاک ارزان بیش از پیش بە محیط زیست آسیب رساندە و حتی مواد اولیە‌ی ارزان‌تر مانند پلی‌استر جایگزین مواد طبیعی شدە کە سلامت انسان‌‌ها را نیز بە خطر انداختە است.

وی می‌افزاید: هزینەهای ۵٠٠ میلیارد دلاری کە صرف لباس‌هایی می‌شود کە نە تنها پوشیدە نشدە بلکە بازیافت هم نمی‌شوند. این معادل یک کامیون منسوجات، در هر ثانیە دفن یا سوزاندە می‌شوند. این درحالی‌ست کە برای تولید هر تی‌شرت و شلوار جین نزدیک بە ٢٠ هزار لیتر آب مصرف می‌شود.

مردم جهان سالانە ٨٠ میلیارد قطعە پوشاک مصرف می‌کنند، پوشاکی کە عمدتا بە عنوان کالایی یکبار مصرف نام بردە می‌شود. این در حالی تخمین زدە شدە است کە پوشاک تجزیە شدە نوعی از گاز سمی و آلودە را تأمین می‌کند کە حاوی گازهای گلخانەای دی‌اکسید کربن  و متان است. همچنین خبر سوزاندن لباس‌ها با توجە بە آمار تکان‌دهندە است، بە ازای تولید هر کیلو پارچە ٢٣ کیلوگرم گازهای گلخانەای تولید می‌شود.

اگر چە تغییر کلان در این حوزە با هزینەها و درآمدهای میلیاردی، تبلیغات و کالاسازی انسان زیر مدگرایی نتواند کمک چندانی بە حفظ محیط زیست کند، اما می‌توان در آن تغییر ایجاد کرد و با خرید کمتر لباس‌های یکبار مصرف بە حفظ محیط زیست کمک کرد.