ایران هفدهمین کشور جهان در تولید زبالە‌ی پلاستیکی

برپایه‌ی گزارش وبسایت" ‌World Population Review"، ایران با تولید سالانه ۳,۹۱۲ میلیون تن زباله پلاستیکی، هفدهمین کشور دنیا در تولید زباله‌های پلاستیکی است.

برپایه‌ی گزارش وبسایت" ‌World Population Review"، ایران با تولید سالانه ۳,۹۱۲ میلیون تن زباله پلاستیکی، هفدهمین کشور دنیا در تولید زباله‌های پلاستیکی است.

 

  مرکز خبر- سالانە میلیونها تن زبالەی پلاستیکی در جهان تولید می‌شود علی‌رغم اینکە اکثر کشورها تولید و مصرف کیسەهای پلاستیکی را محدود و در برخی ممنوع کردەاند ولی همە سالە شاهد گسترش تولید این کیسەها هستیم، پلاستیک جزء موادی است کە میلیونها سال طول می‌کشد تا تجزیه شود، آسیب‌هایی کە پلاستیک در محیط‌زیست بەجا می‌گذارد زندگی انسانها و موجودات را در خطر بسیار بزرگی قرار می‌دهد. طبق تحقیقات اخیر ایران هفدهمین کشور جهان در تولید زبالەهای پلاستیکی است، بنابە گزارش معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست نیم میلیون تن از زباله‌های تولید شده در ایران به کیسه‌ی پلاستیکی اختصاص دارد.

طبق این گزارش هر ایرانی روزانه به‌طور متوسط سه کیسه‌ی پلاستیکی مصرف می‌کند که ۹۶ درصد آن مستقیم وارد سطل‌های زباله می‌شود.

نبود هیچ برنامەای در ایران جهت کنترل و منع استفادە از کیسەهای پلاستیکی و یا جایگزینی مواد دیگر بە جای پلاستیک سبب گشتە کە در ایران میزان زبالەهای دفع شدە بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقە باشد.

نبود برنامەی پیشگیری از تولید و دفع پلاستیک سبب گشتە کە محیط‌زیست ایران بە شدت با انباشتە شدن این زبالەها بە مخاطرە بیفتد.

براساس رتبه‌بندی کشورها در تولید زباله‌های پلاستیکی کشورهای صنعتی چین با تولید ۵۸,۹ میلیون تن، آمریکا با ۳۷,۸ میلیون تن، آلمان با ۱۴,۴۷ میلیون تن، برزیل با ۱۱,۸ میلیون تن و ژاپن با ۷,۹۹ میلیون تن زباله پلاستیکی در سال در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.