افزایش تغییرات اقلیمی تهدیدی بر زندگی پنگوئن‌ها

افزایش تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی و محیط‌زیستی زندگی پنگوئن‌ها را در نواحی قطبی تهدید می‌کند

 

مرکز خبر- پنگوئن‌ها گونەای از جانواران هستند کە تقریبا ٨٠٪ زندگی خود را در آب‌ها و مابقی را سواحل مناطق قطبی می‌گذرانند، پنگوئن‌ها با زندگی در دریاها سازگار شدە و می‌توانند بە مدت چندین ماە در دریا زندگی کنند.

مقالە‌ی تحقیقی کە محققان بریتانیایی در سوم آگوست منتشر کردەاند، بە تهدید زندگی پنگوئن‌ها و احتمال نابودی امپراطوری پنگوئن‌ها بر اثر مواردی چون تغییرات اقلیمی و افزایش حوادث طبیعی همانند ذوب شدن کوەهای یخی و کاهش یخ‌های قطبی اشارە کردە است.

این مقالە در مجلە‌ی جهانی تغییرات بایولوژی کە از سوی سازمان اقیانوس وودز مدیریت می‌شود، منتشر شدە و از سوی گروهی از محققین بین‌المللی، کارشناسان سیاست، محیط‌زیست و آب و هوا تدوین شدە است.

در این مقالە پیشنهاد شدە است کە پنگوئن‌ها براساس قانون نوع تهدید آمریکا و براساس تهدیدات احتمالی بر زندگی آنها ردەبندی شوند، همچنین از محققین خواستە شدە است تا مردم را از تهدیدات احتمالی بر زندگی پنگوئن‌ها و تاثیرات تغییرات اقلیمی بر زندگی آنها آگاە سازند.