زن، زندگی، آزادی - نان، کار، آزادی

درست یک سال قبل از امروز ژینا (مهسا) امینی توسط رژیم سفاک ایران به قتل رسید. قتل ژینا جرقه بود برای مبارزات زنان شجاع ایران که رژیم آخوندی را به لرز در‌آورد.

بهاران لهیب

افغانستان- رژیم سفاک ایران تنها به قتل ژینا اکتفا نکرد، جوان زیاد دختر و پسر را در جاده‌ها به گلوله بستند، روزانه زندان‌ها نمودند و مورد شکنجه قرار دادند و تعداد را هم اعدام نمودند. ولی با آن هم نتوانستند در بین مبارزین ترس ایجاد کنند. هر سرکوب و جنایت رژیم برای مبارزین نیروی بیشتری بخشید و مصمم‌تر از قبل ادامه دادند.

به همین منظور شمله یکی از فعالین زن افغان در پیام تصویری، به خاطر یادبود از یک سالگی جنبش‌ مقاومت زنان و مردان ایران حمایت خود را اعلام داشته است.

زنان افغانستان بیشتر از هر جا دیگر دنیا، درد و مقاومت خواهران ایرانی و کوردی‌شان را با پوست و استخوان درک می‌کنند. برای این که هر روز اینان زیر یوغ بنیادگرایان اخوانی و مذهبی خورد و خمیر می‌شوند و زنان این را هم می‌دانند که یگانه راه نجات از بنیادگرایان اسلامی در مبارزه و مقاومت‌شان نهفته است بس. بنا از هر طریق که باشد صدا بلند می‌کنند وحتی با از دست دادن جان‌های شیرین‌شان ادامه می‌دهند