«با روحیه انقلاب روژاوا، قیام زنان در روژهلات کوردستان پیروز خواهد شد»

زنان استان کوبانی در شمال و شرق سوریه تأکید کردند: با روحیه انقلاب روژاوا، خیزش مردمی در روژهلات کوردستان و ایران علیە ظلم و بی عدالتی مقامات پیروز خواهد شد.

هیوی حج علی

کوبانی- زنان کانتون کوبانی در شمال و شرق سوریه ضمن اعلام همبستگی با قیام زنان روژهلات کوردستان، بر لزوم ادامه ایستادگی و مبارزه در برابر رژیم‌های مستبد فاشیستی تأکید کردند.

روهلات عبدی یکی از اعضای کمیته آموزشی کنگرە ستار در مورد انقلاب روژاوا، رهبری زنان و تغییرات ایجاد شدە می‌گوید: قبل از انقلاب نقش زنان محدود به تربیت فرزندان، مدیریت خانه و اجرای درخواست‌های خانواده بود و حتی در معرض انواع خشونت قرار می‌گرفتند و به دلیل آداب و سنن منسوخ کە در منطق حاکم بود از حقوق خود محروم بودند، اما با انقلاب روژاوا بە تدریج همەی اینها از بین رفت و مسیر زندگی زنان به سمت آزادی، دموکراسی و زندگی برابر و مشارکتی تغییر کرد.

وی خاطرنشان کرد: زنان شمال و شرق سوریه توانستند به لطف دستاوردهای پس از انقلاب، توانایی خود را در رهبری جامعه به اثبات برسانند. آنها خود را سازماندهی کردە و در همه زمینه‌ها شرکت کردند و بە الگویی برای زنان جهان تبدیل شدند، زنان در سراسر ایران و روژهلات کوردستان با روحیه مبارزه زنان و انقلاب روژاوا، به خیابان‌ها آمدە و مطالبات خود را خواستار شدند.

وی با اشارە بە اینکە زنان در روژهلات کوردستان و ایران در معرض انواع ظلم، خشونت و آزار و اذیت هستند تا جایی که تمام حقوق آنها سلب شدە، گفت: طی چهار دهە، مقامات محدودیت‌های زیادی علیە زنان اعمال کردە، آزادی آنها را محدود و  زنان را بە انزوا کشاند، زنان در آنجا بە خاطر پوشش آزاد ممکن است در معرض خشونت قرار گیرند و جان خود را از دست بدهند، همانطور کە در مورد ژینا امینی روی داد و وی به بهانه‌ی پوشش اختیاری توسط پلیس اخلاق(گشت ارشاد) مقامات ایران کشته شد.

روهلات عبدی خاطرنشان کرد که قتل ژینا امینی، سبب قیام زنان روژهلات کوردستان و ایران علیە بی‌عدالتی و خشونت شد، خیزش مردمی به رهبری زنان با شعار «ژن ژیان آزادی» با مشارکت همه اقشار جامعه برای مطالبە حقوق خود به راه افتاد و انقلاب و مقاومت آنها در برابر نیروهای امنیتی و سرکوب‌‌ها جهانی شد، به طوری که هر زنی که حقوقش پایمال شدە و به دنبال آزادی، صلح و دموکراسی بود، آن شعار را سر می‌داد.

با سالگرد خیزش انقلابی در روژهلات کوردستان و ایران، مقامات اعمال سیستماتیک خود از قبیل آدم‌ربایی، کشتار، بازداشت، صدور احکام اعدام علیه معترضین و فضای امنیتی را تشدید کرد، اما با وجود این، زنان از ادامه مبارزه، مقاومت و مطالبه حقوق خود دریغ نکردند. زنان روژهلات کوردستان و ایران، زنان شمال و شرق سوریه را الگوی خود قرار دادند، زنانی که انقلاب ١٩ جولای را که به انقلاب زنان معروف شد، رهبری کردند و در مقابل جامعه مردسالار و ذهنیت مردانه ایستادند.

وی با اشارە بە همبستگی زنان شمال و شرق سوریه با قیام زنان روژهلات کوردستان و ایران گفت: همه زنان باید متحد شدە و با ذهنیت مردانه مقابله کنند و برای دفاع از حقوق و آزادی خود و برای رسیدن به یک جامعه آزاد و دموکراتیک سد ترس را بشکنند.

هدله حسن، رئیس مشترک جنبش جامعه دموکراتیک در منطقه فرات نیز به نوبه خود گفت: قیامی که پس از قتل زن جوان ژینا امینی در ایران به راه افتاد، تنها به حجاب محدود نبود بلکه خواسته‌ها فراتر از آن و علیە خشونت، آزار و اذیت، بی‌عدالتی و سرکوب بود.

وی بیان کرد: علیرغم اقدامات مقامات ایرانی، مقاومت از طریق تظاهرات، اعتصاب و اعتراض ادامه دارد. وی با ابراز حمایت خود از قیام زنان که در سراسر جهان طنین‌انداز شده گفت: ما در کنار انقلاب زنان آزاد در روژهلات کوردستان و ایران ایستاده‌ایم تا علیە خشونت و آزار و اذیت مقاماتی که به دنبال سرکوب و نابودی زنان هستند، مبارزه کنیم.